Prezenta Politică are scopul de a prezenta modul în care datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate de către ASOCIAȚIA ECO ONE.
De asemenea, prin această Politică informăm persoanele vizate despre drepturile pe care le au în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare, acestea fiind denumite în continuare Legislația GDPR.
Prin prelucrare se va înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

 • CINE SUNTEM?

ASOCIAȚIA ECO ONE este operator de date cu caracter personal, persoană juridică română, cu sediul în România, Bucureşti, Str. Lt. Scarlat Mareș nr. 53, camera 4, sector 3, înscrisă în registrul special sub nr.83/21.07.2017, Cod Unic de Înregistrare RO 38078228, adresă de e-mail office@ecoone.ro. În cuprinsul acestui document, ASOCIAȚIA ECO ONE va fi denumită ”ECO ONE” sau ”Operatorul”.

În conformitate cu Legislaţia GDPR în vigoare, ECO ONE are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal care îi sunt furnizate. ECO ONE prelucrează datele cu caracter personal în condiții de legitimitate, implementând măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform prevederilor Legislației GDPR.
Pentru orice întrebări, sesizări sau comunicări legate de datele cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la datele de contact precizate mai sus.

 • CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?

În principiu, orice informație care identifică sau poate identifica, direct sau indirect, o persoană fizică este o dată cu caracter personal.

ECO ONE prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • informaţii de identificare: nume, prenume;
 • date de contact: număr de telefon, adresă de e-mail;
 • date din comunicări, sesizări, cereri efectuate în scris sau verbal de către dumneavoastră sau terți, prin intermediul site-ului ASOCIAȚIA ECO ONE, al telefonului, e-mail-ului: de exemplu, nume și prenume, denumirea entității reprezentate, după caz, funcție, cod fiscal, număr de ordine în Registrul Comerțului, sediu profesional, adresă, e-mail, telefon, date privind serviciile solicitate, alte date furnizate în cadrul comunicărilor/ sesizărilor/ cererilor/ discuțiilor/ mesajelor;
 • imaginea (foto/ video): atunci când organizăm/ participăm la evenimente de tip responsabilitate socială/ seminarii/ instruiri tematice;
 • date privind dispozitivul folosit pentru accesarea site-ului: tipul și numărul unic de identificare al dispozitivului (IP), sistemul de operare utilizat, limba preferată de dispozitiv;
 • date privind utilizarea și funcționarea site-ului: de exemplu, data și durata accesării/ vizualizării, tipul de browser folosit și setările acestuia, paginile vizualizate;
 • cookie-uri și tehnologii similare (ex. pixeli): detalii cu privire la acestea, modul de funcționare și inactivare găsiți în Politica de cookies.

ECO ONE își rezervă dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor birourilor relevante din structura sa organizațională, strict în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 • CINE SUNT PERSOANELE VIZATE?

În contextul acestei Politici, termenul persoane vizate se referă la: a) vizitatorii paginii de internet https://www.ecoone.ro, b) participanții la evenimentele de tip responsabilitate socială/ seminarii/ instruiri tematice organizate de/ la care participă ECO ONE.

Persoanele vizate pot furniza datele cu caracter personal atât în nume propriu, cât și în calitate de reprezentanți ai unor entități juridice.

ECO ONE colectează date cu caracter personal fie direct de la persoana vizată, fie indirect de la terți. De exemplu, colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră atunci când: ne contactați pe e-mail, telefonic, prin intermediul formularului de contact din site sau prin intermediul unei cărți de vizită. Colectăm indirect datele dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul altor persoane vizate – de exemplu, un client ECO ONE atunci când acesta ne furnizează datele dumneavoastră (ex. nume, prenume, adresă de e-mail, telefon), al entităților juridice pentru care acționați în calitate de reprezentant/ persoană de contact/ împuternicit, al operatorilor privați sau publici, inclusiv al autorităților statului și al instanțelor de judecată, precum și din surse/ documente publice, după caz.

În cazul în care ECO ONE primește datele cu caracter personal ale unei persoane vizate de la o altă persoană vizată sau de la un terț, aceasta/ acesta are obligația de a informa respectivele persoane vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 • ÎN CE SCOPURI PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRĂRILOR?

Pentru a putea beneficia de informații privind serviciile ECO ONE în calitate de client/ potențial client sau pentru a avea acces la anumite funcţionalităţi sau servicii ale site-ului, este necesar să furnizați anumite date cu caracter personal pentru a vă putea comunica informațiile necesare sau pentru a vă oferi acces la funcţionalitatea respectivă. Vă informăm că, dacă decideţi să nu ne furnizaţi informațiile obligatorii, este posibil ca solicitarea dumneavoastră să nu poată fi finalizată și să nu puteţi beneficia de informațiile de care sunteți interesat sau de funcţionalităţi ale paginii de internet.

În cazul comunicărilor comerciale/ activităților de marketing, vom prelucra datele cu caracter personal numai în cazul în care v-ați exprimat un consimțământ expres în acest scop. De asemenea, în cazul în care ECO ONE dorește să prelucreze datele cu caracter personal în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6 alineatul 1) litera a) din GDPR, respectiv în baza consimţământului dumneavoastră, vi se va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.

Fiecare temei legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal este stabilit în acord cu scopul pentru care sunt prelucrate aceste date.

Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Nr.crt.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Precizări suplimentare

1.

Soluționarea solicitărilor, cererilor, reclamațiilor/ mesajelor primite de ECO ONE

Articolul 6 alineatul 1) litera b) sau c) din GDPR

Datele cu caracter personal sunt prelucrate, de exemplu, pentru a comunica în vederea executării contractului sau pentru a vă contacta în vederea obținerii de detalii privind cererea dumneavoastră primită de ECO ONE, după caz.

2.

Realizarea intereselor legitime ale ECO ONE

Articolul 6 alineatul 1) litera f) din GDPR

Interesele legitime urmărite de ECO ONE sunt: managementul activității ECO ONE, soluționarea plângerilor/ sesizărilor primite de la persoanele vizate, efectuarea de audit-uri interne sau externe, după caz, diverse evidențe interne.

3.

Îndeplinirea unei obligaţii legale care revine ECO ONE

Articolul 6 alineatul 1) litera c) din GDPR

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de exemplu pentru furnizarea de date către autoritățile competente etc., având în vedere legislația aplicabilă (ex. Codul de Procedură Civilă/ Penală etc.), pentru contabilitatea și auditarea activității  ECO ONE, arhivarea documentelor.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ. Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul 1 litera a), aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau retrage consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

 • CÂT TIMP PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe o perioadă limitată de timp, astfel cum este necesar desfășurării activității ASOCIAȚIA ECO ONE raportată scopului prelucrării și prevederilor legale aplicabile.

De exemplu, în cazul prelucrărilor efectuate  în scop de răspuns la solicitările adresate prin intermediul site-ului, datele cu caracter personal sunt stocate pentru o perioadă de maxim 3 (trei) ani – termenul general de prescripție – de la momentul finalizării răspunsului.

Ulterior, după ce termenele de păstrare expiră, vom proceda la ştergerea datelor cu caracter personal.

 • CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt destinate utilizării de către ECO ONE, în calitate de operator de date şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • instituții/ autorități centrale și locale în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale ECO ONE (ex. ANSPDCP, ANAF, Garda de mediu, executori judecătorești, poliție, parchet etc.);
 • instanțe de judecată în vederea formulării de acțiuni, apărări și reprezentării în instanță;
 • colaboratori/ furnizori de servicii utilizați de către ECO ONE în activitatea sa inclusiv, dar fără a se limita la domenii precum: colectare/ reciclare deșeuri, IT, curierat, audit, servicii juridice etc.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior, care au luat măsuri adecvate de protecţie, conform prevederilor legale, pentru a asigura că aceştia îşi respectă obligaţiile privind protecţia datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pot fi transferate (ex. accesate, consultate etc.) și către alte entități în vederea inițierii și încheierii altor contracte/ relații de afaceri.

ECO ONE poate transfera date cu caracter personal către țări din afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European (așa-numitele țări terțe) recunoscute de Comisia Europeană cu un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal sau, dacă nu, numai dacă un nivel de protecție a datelor cu caracter personal adecvată de cea a Uniunii Europene, este garantată în mod contractual de beneficiarii situați în țara terță (de exemplu prin semnarea clauzelor contractuale standard prevăzute de Comisia Europeană). Informații suplimentare pot fi solicitate în scris la adresa de e-mail: office@ecoone.ro.

 • CARE SUNT DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ȘI CUM POT FI EXERCITATE?

Conform prevederilor legale aplicabile (articolele 12-22 din GDPR), persoana vizată are următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către ECO ONE, iar în caz afirmativ, de a obține accesul la acestea, precum și anumite informații, inclusiv prin furnizarea unei copii a datelor cu caracter personal prelucrate;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
 • dreptul la ştergerea datelor(”dreptul de a fi uitat”), care poate fi exercitat în situațiile reglementate expres de lege (de exemplu, în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală);
 • dreptul la restricţionarea prelucrării, care poate fi exercitat în situațiile reglementate expres de GDPR (de exemplu, în cazul în care se contestă exactitatea datelor cu caracter personal pe perioada necesară pentru clarificarea situației sau în cazul în care prelucrarea este ilegală și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea prelucrării acestora);
 • dreptul la portabilitatea datelor, în temeiul căruia persoana vizată poate primi datele sale cu caracter personal pe care ECO ONE le prelucrează prin mijloace automate, în executarea unui contract sau în baza consimțământului persoanei vizate, într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita că datele cu caracter personal să fie transmise altui operator de date;
 • dreptul la opoziţie, în temeiul căruia persoana vizată se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al ECO ONE (inclusiv creării de profiluri) sau realizate în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este investit Operatorul;
 • dreptul de a solicita și a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii luate în privința dumneavoastră, care produce efecte juridice și care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată; precizăm că, în prezent, ECO ONE nu prelucrează date în baza unui proces decizional individual automatizat;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal bazate pe acest temei legal, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau unei instanţe competente; în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată au fost încălcate, vă puteți adresa oricând, cu o plângere sau o sesizare în acest sens, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, România, e-mail: plangere@dataprotection.ro, dataprotection.ro. De asemenea, puteți introduce o acţiune în justiţie, pe rolul instanţelor judecătoreşti competente.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la următoarele date de contact: office@ecoone.ro. ECO ONE va răspunde solicitării dumneavoastră în termen de o lună de zile de la primirea solicitării, conform GDPR, perioadă care poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor aflate în curs de soluționare în cadrul ECO ONE. ECO ONE vă va transmite o informare în acest sens.

Locatie

Contact

Adresa: Str. Lt. Scarlat Mares nr. 53, camera nr. 4,
sector 3, Bucuresti
Adresa de corespondenta: Str. Daniel Barcianu nr. 28, ap. 1,
Sector 3, Bucuresti CP 030901
Telefon: 0753857897Politica de cookie-uri
Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal